Tag-arkiv: motivation

Avanceret netværkeri

Nu hvor jeg er i den sidste slutspurt for specialet med forberedelse til specialeforsvar, er det ikke kun det faglige forløb der fylder. Jeg bliver også mindet om mit personlige forløb og de engagerede mennesker, som kom til at betyde rigtig meget og gjorde specialeprocessen til en virkelig god oplevelse.

Hver onsdag, gennem hele mit forløb, har jeg brugt i selskab med de avancerede e-buss’ere (studerende på kandidaten e-business på ITU ligesom jeg selv). Avanceret blev det, fordi vi udforskede anderledes perspektiver på e-business.

Dette netværk kan jeg takke for en ordentlig portion viden, motivation og en glæde ved at være studerende på ITU.

brugergruppe

Og så var der Mikkel!
Også specialestuderende på ITU, på fagretningen Digital design og kommunikation. Mikkel fandt frem til mig på baggrund af vores fælles specialeområder; videndeling og service design. Vi har løbende haft kaffemøder om vores emner, fremgangsmåde og teori. Mikkel er et dejligt inspirerende menneske, og særligt god til skarpe pointer og idéer, som gav mig en masse afklaring, når jeg virkelig havde brug for det. I forord til Mikkels speciale har jeg fået sådan en fin tak, at jeg blev helt rørt!

preface

Helt fantastisk har det været at opleve, hvordan faglighed kan knytte nye venskaber og netværk. Jeg er virkelig blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at mødes med andre der deler interesse og viden, og som er med på faglig (nørdet) snak. De kan puste til motivationen, når det hele går lidt i stå.

TAK til de avancerede e-buss’ere og Mikkel for den aller vigtigste erkendelse i min specialeproces!

Motivation

Gennem specialeopstarten er jeg blevet opmærksom på de mange krav og retningslinjer der sættes fra universitetet, og som skal opfyldes gennem specialet. De sætter rammen for hvordan specialet skal udformes, hvilket er noget ufleksibelt og enormt institutionspræget, og kan medvirke at specialet i den skrevne udformning er svært at dele med andre. Og er der så ikke noget viden som aldrig kommer i spil?

Der bliver lagt meget tid og mange kræfter i et speciale, og produktet er en stor mængde spændende viden. Anerkendelse af specialet og de studerendes viden, er motivationen for mit speciale. I forbindelse med det, vil jeg undersøge, hvilke muligheder der ligger i at åbne op for de studerendes viden og sætte den i spil på andre måder end gennem specialet.

Videndeling i forbindelse med studie og universiteter er meget oppe i tiden pga. af de muligheder teknologien frembringer. Jeg har derfor undersøgt hvad der er i fokus fra statens side, når der tænkes videndeling. Innovation kommer her ind i billedet, som en vigtig faktor i forbindelse med videndeling.

dk statistik

“Innovationssamarbejde omfatter virksomhedens aktive deltagelse i innovationsaktiviteter med andre virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner. Samarbejdet behøver ikke give umiddelbare kommercielle fordele for begge parter. Ren udlicitering af innovationsaktiviteter, som ikke indebærer aktivt samarbejde, skal ikke medregnes.”
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/innovationsstatistik.aspx

Regeringens innovationsstrategi

“Universiteterne skal som centrale viden- og kulturbærende institutioner udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund.

Universiteterne skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Deres forsknings- og uddannelsesresultater bidrager til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet.

I regeringens innovationsstrategi fra december 2012 indgår en række initiativer, der skal styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med samspillet mellem viden og innovation.”

Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats. Læs hvad status er på initiativerne.

Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger.

En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation.”
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/om-universiteterne/videnspredning

“Viden er vigtig for virksomhedernes produktivitet og innovation. Virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, er i gennemsnit 15 pct. mere produktive end virksomheder, der ikke forsker eller udvikler. Produktiviteten er endnu større i virksomheder, som samarbejder med videninstitutioner.

Det offentlige understøtter i dag viden og innovation i virksomhederne gennem en række innovationsordninger. Og gennem videnudveksling og samarbejde med erhvervsakademier,

professionshøjskoler, universiteter og andre videninstitutioner.”

pdf s. 6, Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. December 2012. ISBN 978-87-92985-10-1