Motivation

Gennem specialeopstarten er jeg blevet opmærksom på de mange krav og retningslinjer der sættes fra universitetet, og som skal opfyldes gennem specialet. De sætter rammen for hvordan specialet skal udformes, hvilket er noget ufleksibelt og enormt institutionspræget, og kan medvirke at specialet i den skrevne udformning er svært at dele med andre. Og er der så ikke noget viden som aldrig kommer i spil?

Der bliver lagt meget tid og mange kræfter i et speciale, og produktet er en stor mængde spændende viden. Anerkendelse af specialet og de studerendes viden, er motivationen for mit speciale. I forbindelse med det, vil jeg undersøge, hvilke muligheder der ligger i at åbne op for de studerendes viden og sætte den i spil på andre måder end gennem specialet.

Videndeling i forbindelse med studie og universiteter er meget oppe i tiden pga. af de muligheder teknologien frembringer. Jeg har derfor undersøgt hvad der er i fokus fra statens side, når der tænkes videndeling. Innovation kommer her ind i billedet, som en vigtig faktor i forbindelse med videndeling.

dk statistik

“Innovationssamarbejde omfatter virksomhedens aktive deltagelse i innovationsaktiviteter med andre virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner. Samarbejdet behøver ikke give umiddelbare kommercielle fordele for begge parter. Ren udlicitering af innovationsaktiviteter, som ikke indebærer aktivt samarbejde, skal ikke medregnes.”
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/innovationsstatistik.aspx

Regeringens innovationsstrategi

“Universiteterne skal som centrale viden- og kulturbærende institutioner udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund.

Universiteterne skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Deres forsknings- og uddannelsesresultater bidrager til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet.

I regeringens innovationsstrategi fra december 2012 indgår en række initiativer, der skal styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med samspillet mellem viden og innovation.”

Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats. Læs hvad status er på initiativerne.

Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger.

En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation.”
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/om-universiteterne/videnspredning

“Viden er vigtig for virksomhedernes produktivitet og innovation. Virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, er i gennemsnit 15 pct. mere produktive end virksomheder, der ikke forsker eller udvikler. Produktiviteten er endnu større i virksomheder, som samarbejder med videninstitutioner.

Det offentlige understøtter i dag viden og innovation i virksomhederne gennem en række innovationsordninger. Og gennem videnudveksling og samarbejde med erhvervsakademier,

professionshøjskoler, universiteter og andre videninstitutioner.”

pdf s. 6, Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. December 2012. ISBN 978-87-92985-10-1